ث 5100

.

2023-03-24
    اراده الهی از دیدگاه متکلمان امامی اشعری و معتزلی